Šuns-gelbėtojo tinkamumo testas: paieška teritorijoje
IRO RH-FL, E

Testą sudaro:
 • Paieška - 100 taškų
 • Paklusnumas ir vikrumas - 100 taškų


  PAIEŠKA

  Užduoties vykdymas - 30 taškų. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas šuns darbo lygiui ir tikslumui.
  Figūranto žymėjimas - 70 taškų.
  Bendros taisyklės
 • Paieškos teritorija: 5000 m2 atviros ir apaugusios teritorijos
 • Figūraintai: vienas figūrantas. Figūrantas turi būti matomas, šuo privalo galėti jį paliesti. Figūranto slėpimosi vieta gali būti kiekvienam šuniui keičiama. Toje pačioje vietoje gali būti slepiamasi daugiau negu vieną kartą. Figūrantas po teisėjo nurodymo užima savo vietą prieš prasidedant užduočiai. Šuo su vedliu neturi matyti nueinančio figūranto. Figūrantas yra teisėjo pagalbininkas; jis privalo ramiai gulėti arba sėdėti nepadėdamas nei šuns vedliui, nei šuniui kas beatsitiktų.
 • Laiko limitas: 10 minučių. Laikas pradedamas skaičiuoti šuniui pradėjus ieškoti.
  Leidžiamos komandos
  Komandos (balsu ar rankų ženklais) gali būti kartojamos.
  Paieškos taisyklės
  Atestacijos dalyvis kartu su paieškai pasiruošusiu šunimi turi laukti nuošalyje iki kol bus pakviestas. Paieškai pasiruošęs šuo gali būti su specialiomis petnešomis ar smaugiama grandinėle. Teisėjas žodžiu nupasakos paieškos teritorijos ribas, kurios turi būti pažymėtos arba lengvai atskiriamos.
  Prieš pradedant paiešką vedlys informuoja teisėją, kaip šuo pažymės rastą figūrantą. Leidžiami žymėjimai: lojimas, brinzelis ir kvietimas sekti.
  Teisėjas nurodo figūrantui eiti į slėpimosi vietą.
  Paieška pradedama po teisėjo komandos.
  Vedlys pasirenka tinkamą vietą ir nurodo šuniui pradėti paiešką. Paleidus šunį, teisėjas leidžia vedliui palikti starto vietą. Šuo tikrina vedlio nurodyta kryptimi esančią teritoriją.
  Žymėdamas šuo negali gauti jokios pagalbos iš vedlio ir / ar figūranto. Vedlys turi pranešti teisėjui apie žymėjimą, tačiau negali judėti link šuns be teisėjo leidimo. Radęs figūrantą, šuo turi žymėti aiškiai ir ryžtingai iki kol vedlys prieis prie jo. Žymėjimas turi vykti ne didesniu kaip 2 metrų spinduliu nuo figūranto.
  Paieškos teritorijoje tinkamumo testas laikomas baigtu kai vedlys atsiskaito teisėjui ir išeina, o teisėjas paskelbia įvertinimą.
  Vertinimas
  Manevringumo, savarankiškumo, paieškos kryptingumo bei intensyvumo trūkumai, bet koks figūranto lietimas turi būti įvertinama atitinkamais baudos taškais. Žymėjimas, kuris nėra patvirtinamas vedlio, laikomas trūkumu, tačiau nėra vertinamas kaip klaidingas žymėjimas.
  Vedlio ir / ar figūranto išprovokuotas žymėjimas vertinamas 0 taškų.
  Už pirmą klaidingą žymėjimą skiriama 20 baudos taškų. Po antro klaidingo žymėjimo paieška yra nutraukiama. Testas negali būti išlaikytas neradus figūranto.
  Šuo, sužeidęs figūrantą, yra diskvalifikuojamas.


  PAKLUSNUMAS IR VIKRUMAS
  1. Greta su pavadžiu (10 tšk)
  2. Ėjimas žmonių grupėje (10 tšk)
  3. Greta be pavadžio (10 tšk)
  4. Tunelis (10 tšk)
  5. Nemalonaus paviršiaus kirtimas (10 tšk)
  6. Šuns nešimas ir perdavimas (10 tšk)
  7. Gulėjimas esant dirgikliams (10 tšk)
  8. Ėjimas mediniu buomu (15 tšk)
  9. Trijų skirtingų kliūčių įveikimas (15 tšk)
  Bendros taisyklės
  Apie pratimo pradžią ir eigą informuoja teisėjas arba jo paskirtas asmuo. Šuo turi dirbti greitai ir noriai. Starto vietoje šuo turi sėdėti tiksliai tiesiai arti vedlio jam iš kairės, šuns petys negali būti priekyje vedlio kelio.
  Einant greta be pavadžio, yra iššaunami du šūviai (6-9 mm kalibro). Šuo turi būti abejingas šūviams. Išsigandęs šūvių šuo yra diskvalifikuojamas. Jeigu šūviai šunį įaudrina, tai toleruojama jeigu jis ir toliau paklūsta vedliui. Tik abejingas šūviams šuo gali gauti maksimalų įvertinimą. Įeinant į testavimo teritoriją ir išeinant iš jos bei pirmų dviejų pratimų metu šuo turi būti su pavadžiu.

  1. Greta su pavadžiu
  Reikalavimai: turi būti einama greta pagal nurodytą schemą. Dėl vietovės sąlygų, teisėjas gali pakeisti posūkių kampus, tačiau tai turi būti vienoda visiems dalyviams.
  Leidžiamos komandos: trumpa žodinė komanda arba ženklas ranka; komanda gali būti duodama pradedant judėti arba keičiant judėjimo tempą.
  Eiga: startinėje pozicijoje šuo turi būti dėmesingas žodinei komandai ir noriai paklsuti. Šuo turi eiti iš kairės vedlio pusės korpusu tiesiai judėjimo krypčiai, jo petys neturi būti pirmesnis už vedlio kelį. Vedliui sustojus, šuo be pagalbos turi greitai ir tiesiai atsisėsti šalia jo.
  Pratimo pradžioje yra einama 50 žingsnių normaliu tempu be sustojimų; apsisukus dar 10-15 žingsnių normaliu tempu; vėliau yra bent po 10 žingsnių pagreitintu ir sulėtintu tempu. Perėjimas iš pagreitinto tempo į sulėtintą turi būti staigus, be papildomų žingsnių.
  Toliau keli žingsniai normaliu tempu ir pirmas posūkis; už jo 20-25 žingsniai be tempo keitimo ir sekantis posūkis, kurį seka 25-30 žingsnių; apsisukimas, 10-15 žingsnių normaliu tempu ir sustojimas. Toliau 10-15 žingsnių normaliu tempu, posūkis ir 20-25 žingsniai iki startinės pozicijos.
  Vertinimas: išbėgimas į priekį, nutolimas į šoną, atsilikimas, lėtas arba neryžtingas sėdimasis, nesusikoncentravęs šuo, papildomos komandos (balsu ar ženklu ranka) ar fizinė vedlio pagalba vertinama baudos taškais.

  2. Ėjimas žmonių grupėje
  Reikalavimai: grupę turi sudaryti bent keturi žmonės, tame tarpe antrojo šuns vedlys ir du žmonės su šunimis (su pavadžiu) - kalė ir patinas. Grupė juda ratu pagal laikrodžio rodyklę.
  Leidžiamos komandos: gali būti duodama trumpa žodinė komanda arba ženklas ranka kiekvieną kartą pajudant.
  Eiga: iš starto vietos vedlys su šunimi ant pavadžio nueina iki grupės ir juda ratu prieš laikrodžio rodyklę arti aplink ją taip, kad šuo susidurtų su kiekvienu grupėje esančiu šunimi. Vedlys su šunimi sustoja vieną kartą grupei tebejudant ir bent vienas žmogus praeina pro šalį.
  Atliekant aštuoniukę, vedlys su šunimi normaliu tempu kerta grupę; jam sustojus viduryje, šuo savarankiškai turi atsisėsti šalia vedlio. Vedlys su šunimi normaliu tempu palieka grupę ir užbaigia pratimą starto vietoje.
  Vertinimas: išbėgimas į priekį, nutolimas į šoną, atsilikimas, lėtas arba neryžtingas sėdimasis, nesusikoncentravęs šuo, papildomos komandos (balsu ar ženklu ranka) ar fizinė vedlio pagalba vertinama baudos taškais.

  3. Greta be pavadžio
  Reikalavimai: turi būti einama greta pagal nurodytą schemą. Dėl vietovės sąlygų, teisėjas gali pakeisti posūkių kampus, tačiau tai turi būti vienoda visiems dalyviams.
  Leidžiamos komandos: trumpa žodinė komanda arba ženklas ranka; komanda gali būti duodama pradedant judėti arba keičiant judėjimo tempą.
  Eiga: startinėje pozicijoje šuo turi būti dėmesingas žodinei komandai ir noriai paklsuti. Šuo turi eiti iš kairės vedlio pusės korpusu tiesiai judėjimo krypčiai, jo petys neturi būti pirmesnis už vedlio kelį. Vedliui sustojus, šuo be pagalbos turi greitai ir tiesiai atsisėsti šalia jo.
  Pratimo pradžioje yra einama 50 žingsnių normaliu tempu be sustojimų; apsisukus dar 10-15 žingsnių normaliu tempu; vėliau yra bent po 10 žingsnių pagreitintu ir sulėtintu tempu. Perėjimas iš pagreitinto tempo į sulėtintą turi būti staigus, be papildomų žingsnių.
  Toliau keli žingsniai normaliu tempu ir pirmas posūkis; už jo 20-25 žingsniai be tempo keitimo ir sekantis posūkis, kurį seka 25-30 žingsnių; apsisukimas, 10-15 žingsnių normaliu tempu ir sustojimas. Toliau 10-15 žingsnių normaliu tempu, posūkis ir 20-25 žingsniai iki startinės pozicijos.
  Vertinimas: išbėgimas į priekį, nutolimas į šoną, atsilikimas, lėtas arba neryžtingas sėdimasis, nesusikoncentravęs šuo, papildomos komandos (balsu ar ženklu ranka) ar fizinė vedlio pagalba vertinama baudos taškais.

  4. Tunelis
  Reikalavimai:
  Kliūtis:
  • fiksuotos formos, aukštis - 0,5 m, ilgis - 3 m.
  • minkšta medžiaga, ilgis - 3 m.
  Leidžiamos komandos: lįsk, vieta, greta.
  Eiga: vedlys su šunimi be pavadžio sustoja tinkamu atstumu priešais kliūtį. Po žodinės komandos "Lįsk" ir / ar ženklo ranka, šuo turi prabėgti tuneliu. Išlindęs kitoje pusėje šuo turi paklusti komandai "Vieta". Teisėjui leidus, vedlys prieina prie šuns ir pasodina jį greta savęs žodine komanda arba ženklu ranka.
  Vertinimas: neryžtingas įėjimas į tunelį ir ėjimas juo vertinamas baudos taškais. Jei šuo neina per tunelį, pratimas vertinamas nepatenkinamai.

  5. Nemalonaus paviršiaus kirtimas
  Reikalavimai:
  Kliūtis: maždaug 3 x 3 m teritorija, padengta skardos lakštais, armatūros grotelėmis, akmenimis, statybinėmis medžiagomis, nuolaužomis ir pan.
  Leidžiamos komandos: greta.
  Eiga: starto vieta yra priešais kliūtį. Davęs komandę "greta", vedlys kartu su šunimi du kartus kerta teritoriją. Grįžtant viduryje kliūties yra sustojama. Pratimas užbaigiamas šuniui sėdint šalia vedlio.
  Vertinimas: šuns neryžtingumas, paviršiaus vengimas vertinamas baudos taškais. Jeigu šuo atsisako kirsti teritoriją, pratimas vertinamas 0 taškų.

  6. Šuns nešimas ir perdavimas
  Reikalavimai:
  • Starto vieta: šuo gali būti paimamas nuo žemės arba aukščiau esančio paviršiaus (pvz., stalo)
  • Nešimo asistentas
  Leidžiamos komandos: Komandos (balsu ar rankų ženklais) gali būti kartojamos.
  Eiga: starto vietoje vedlys gali duoti komandą balsu ar rankos ženklu kad šuo užimtų paėmimui patogesnę pozą. Komandos neliečiant šuns yra leidžiamos.
  Vedlys neša savo šunį tiesia linija 10 m ir perduoda jį kitam žmogui, kuris jį nuneša dar 10 m ir padeda ant žemės. Šunį nešant vedlys eina šalia. Jis gali kalbėtis su šunimi, bet negali jo liesti. Šunį padėjus ant žemės, vedlys pasisodina jį šalia savęs. Šuo negali rodyti agresijos vedliui arba nešančiam asistentui. Nešimo metu šuo turi galėti judinti uodegą.
  Vertinimas: jeigu šuo nebendradarbiauja, nešamas nervinasi, loja, inksčia ar padėtas ant žemės traukiasi į šoną yra skiriami baudos taškai. Jeigu šuo šoka žemėn, pratimas vertinamas nepatenkinamai. Dėl stiprios baimės ar agresijos vedliui ar asistentui šuo diskvalifikuojamas.

  7. Gulėjimas esant dirgikliams
  Reikalavimai: dvi pažymėtos vietos kalėms ir patinams.
  Leidžiamos komandos: žodinė komanda "gulėt" arba ženklas ranka, žodinė komanda "sėdėt" arba ženklas ranka.
  Eiga: prieš kitam šuniui pradedant darbą vedlys su šunim be pavadžio stovi teisėjo nurodytoje vietoje, šuo sėdi šalia jo. Nurodžius teisėjui šuo yra paguldomas, nepaliekant daiktų šalia jo. Vedlys nueina nuo jo mažiausiai 30 žingsnių ir stovi veidu į šunį. Šuo turi ramiai gulėti be vedlio įsikišimo kol kitas šuo atlieka 1-6 pratimus. Kitam šuniui atliekant pirmą pratimą, vedlys nueina į grupę žmonių, o vėliau grįžta atgal.
  Teisėjui leidus, vedlys grįžta prie šuns ir sustoja šiam iš dešinės. Po teisėjo signalo šuo yra pasodinamas. Šuo turi atsisėsti greitai ir tiesiai.
  Vertinimas: jeigu šuo gulėdamas nervinasi, stojasi ar sėdasi, eina pasitikti grįžtančio vedlio įvertinimas yra mažinamas. Pratimas vertinamas nepatenkinamai jeigu šuo stovi arba sėdi vietoj to, kad gulėtų, tačiau nepajuda iš vietos. Jeigu šuo pajuda daugiau kaip 3 metrus po to, kai kitas šuo jau yra atlikęs ketvirtą pratimą, yra skiriama dalis taškų. Jeigu šuo pajuda daugiau kaip 3 metrus kitam šuniui dar neatlikus ketvirto pratimo, jam skiriama 0 taškų.

  8. Ėjimas mediniu buomu
  Reikalavimai:
  Kliūtis:
  • medinė lenta: ilgis - 4 m, plotis - 0,3 m, aukštis - 0,04 m
  • nuolydžiai užlipimui ir nulipimui
  • dvi vienodo dydžio atramos: aukštis - 0,4 m
  • lenta įtvirtinta stabiliai
  Leidžiamos komandos: žodinė komanda ir / ar ženklas ranka "buomas", žodinė komanda ir / ar ženklas ranka "greta".
  Eiga: vedlys su šunimi be pavadžio sustoja per tinkamą atstumą priešais kliūtį. Po žodinės komandos ir / ar ženklo ranka, šuo turi užlipti, pereiti per medinį lieptą ir nulipti nuo jo, visa tai atlikdamas ramiai. Vedlys eina lygiai su šunimi normaliu tempu. Vedlys sustoja už kelių žingsnių nuo kliūties ir pasodina šunį šalia savęs.
  Šuo turi pereiti per visą lentą nerodydamas baimės ar noro nušokti nuo jos.
  Vertinimas: neryžtingumas ar atsargus kojų statymas yra vertinamas baudos balais. Jeigu šuo nušoka žemyn, pratimas vertinamas nepatenkinamai.

  9. Trijų skirtingų kliūčių įveikimas
  Reikalavimai:
  Kliūtys:
  • 1 kliūtis, aukštis - 0,4 m
  • 1 kliūtis, aukštis - 0,6 m
  • 1 kliūtis, aukštis - 0,8 m
  • kliūtys nutolę viena nuo kitos bent 10 m
  Leidžiamos komandos: žodinė komanda "greta" ir / ar ženklas ranka, žodinė komanda "op" ir ar ženklas ranka, žodinė komanda "sėdėt" ir / ar ženklas ranka.
  Eiga: vedlys su šunimi be pavadžio sustoja tinkamu atstumu nuo kliūties. Po komandos "greta" pasirenktu tempu artėjama prie pirmos kliūties. Po komandos "op" šuo turi ją įveikti peršokdamas arba prieš tai užšokdamas ant jos. Vedlys juda šalia, už kliūties komanda "greta" pasiima šunį šalia savęs ir juda tiesiai link kitos kliūties. Antra ir trečia kliūtys įveikiamos analogiškai. Už paskutinės kliūties vedlys pasodina šunį šalia savęs.
  Vertinimas: tempo keitimas nėra vertinamas. Jeigu šuo neįveikia kliūties, įvertinimas mažinamas 5 taškais.


  
 •